parallax background

Chương trình phổ cập môn Võ Dân tộc Nam Huỳnh Đạo tại Tỉnh Bến Tre

Quận 2- Võ Đường An Phú
25/09/2018
Chương trình Phổ cập môn Võ Dân tộc Nam Huỳnh Đạo Tại Tỉnh Vĩnh Phúc
07/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP VÕ DÂN TỘC NAM HUỲNH ĐẠO TẠI TỈNH BẾN TRE

Xuất phát từ nhận thức sâu sắc thế hệ trẻ là rường cột của đất nước nên Môn phái Nam Huỳnh Đạo đặc biệt chú trọng vận dụng tinh yếu của khoa học vận động võ thuật và văn hóa Võ Đạo để trực chỉ giáo dưỡng phát huy mọi năng lực, tiềm lực của môn sinh . Với Phương châm : Lấy Văn hóa làm động lực, Lấy Khoa học làm phương tiện . Môn phái đã năng động hóa mọi hoạt động , sinh hoạt thực tiễn của môn sinh trên tinh thần kế thừa và phát huy mọi nhân tố tích cực của Võ Học Việt Nam . Những phẩm chất vốn có của tuổi trẻ như năng đông, sáng tạo được chắp cánh có tính định hướng như rèn luyện tính kỷ luật, cường kiện khỏe mạnh, chí tiến thủ, độc lập trong suy nghỉ, quyết đoán trong hành động, yêu thương đoàn kết, được Môn Phái đặc biệt rèn giũa nhắm góp phần tạo nên những con người có năng lực và đạo đức cho xã hội .

MÔN PHÁI NAM HUỲNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỂ CHẤT , TRIỂN KHAI TẬP LUYỆN TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI TỈNH BẾN TRE