parallax background

Nam Huỳnh Đạo – Lễ Hội Tổng Kết Hoạt Động Võ Thuật – Võ Đạo năm 2017

Quận Thủ Đức – Võ Đường Bình Đức
08/10/2018
Đồng Nhi – Lễ Hội Tổng Kết Hoạt Động Võ Thuật – Võ Đạo năm 2017
03/11/2018

LỄ HỘI TỔNG KẾT NAM HUỲNH ĐẠO NĂM 2017

L

Ễ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC TỔ CHỨC THIÊNG LIÊNG HÀNG NĂM VÀO NGÀY 23 ( AL), NGOÀI CÁC MÔN SINH VÀ PHỤ HUYNH VỀ THAM DỰ CÒN CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN QUAN KHÁCH TỪ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÙNG CHIA VUI TRONG NGÀY TRỌNG ĐẠI NÀY.